top of page

Obchodní podmínky a provozní řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty volnočasového studia Malý kruh (dále jen „Studio”) provozovaného Helenou Barrerou se sídlem na adrese Veverkova 1418/10, 170 00 Praha 7, IČO: 1669524, (dále jen „Poskytovatel“). Studio se nachází na adrese Milady Horákové 201/119, Praha 6, PSČ 160 00. 

1.2 Klientem se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia umožněn po přihlášení na jeden z nabízených kurzů či workshopů, prezenční či online. Jakkoliv je účastníkem vzdělávacího programu nezletilý jedinec, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen nezletilý, ale i jeho zákonný zástupce. Právní jednání za nezletilého činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). 

1.3 Klient se zavazuje s Provozním řádem před vstupem a využitím služeb Studia seznámit a dodržovat jej. Provozní řád je zveřejněn v prostorách Studia a na webových stránkách www.malykruh.cz

1.4 Provozní doba a rozvrh lekcí Studia jsou k dispozici na webových stránkách www.malykruh.cz. Pokud není lektorem stanoveno jinak, Klienti mohou do Studia vstoupit 15 minut před plánovaným začátkem lekce. Klienti jsou povinni opustit prostory Studia nejpozději do konce provozní doby. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozvrh kurzů či workshopů, a provozní dobu Studia kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí zrušit nebo přesunout, což oznámí prostřednictvím oznámení na webových stránkách www.malykruh.cz

1.5   Studio je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití a vzdělávání, a to primárně ke cvičení jógy, Feldenkraisovy metody, tanci, meditaci, pravidelnému zájmovému vzdělávání dětí, výuce jazyků a pořádání tematických vzdělávacích workshopů. 

 

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB STUDIA A BEZPEČNOST 

2.1  Klient vykonává ve Studiu veškerou svou činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu vykonávat sportovní činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti. 

2.2   Klient přihláškou na kurz a později účastí na lekci potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý se lekce účastnit. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia na vlastní odpovědnost a lektor ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví. 

2.3   Pokyny lektora při cvičení jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu cvičení. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici, tj. napřiklad při józe klient cvik mimo své fyzické možnosti neprovádí, cvičení přeruší nebo vynechá prováděný cvik. 

2.4   Těhotné ženy by měly svou účast na kurzu či workshopu zkonzultovat se svým lékařem.  

2.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia. 

2.6 Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia. 

2.7 Poskytovatel může odmítnout klientovi vstup či klienta vykázat v případech agresivního a ohrožujícího chování, vandalizmu, nebo pokud by jeho chování ohrožovalo další klienty nebo reputaci a zájmy Poskytovatele. 

2.8   Vstup do Studia pod vlivem omamných a psychotropních látek je zakázán. S výjimkou kurzů a workshopů, kde je tato možnost výslovně uvedena, není ve Studiu povolena konzumace alkoholu. 

2.9   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

2.10 První pomoc zajišťuje příslušný lektor Studia. Studio je vybaveno lékárničkou a zdravotnickým materiálem dle platných právních předpisů. 

2.11 Ve všech prostorách Studia je zakázáno kouřit, vnášet nebo vodit zvířata, vstupovat do společných prostor Studia v nevhodném oblečení či se chovat v rozporu s dobrými mravy. 

2.12 Klient je povinen se před vstupem do sálu zout. Do sálu klient vstupuje bos nebo v čisté jógové/sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat klienta, který nebude vhodně oblečen, aby se převlékl nebo lekci opustil. V takovémto případě rezervovaná lekce propadá bez náhrady. 

2.13 V sále jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Před použitím je možné pomůcky a podložky také vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia také ostatním klientům. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit lektorovi či Poskytovateli Studia. 

2.14 V zázemí Studia se nacházejí šatny, kde si klienti mohou odložit oblečení a zout se. Šatny nejsou určeny k uložení cenností a jiných věcí vyšší hodnoty (např. osobní doklady, šperky, peníze, mobilní telefony, notebooky). Klienti si cennosti vezmou s sebou do sálu s tím, že mobilní telefony musí mít vypnuté zvonění. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Studia mimo výše uvedené prostory k tomu určené. Klient je povinen Poskytovatele o vzniku škody informovat bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Studia v ten daný den. Případné právo na náhradu škody je klient povinen u Poskytovatele uplatnit bez zbytečného odkladu. 

2.15 Pokud to není u příslušné lekce výslovně uvedeno, Poskytovatel nezajišťuje hlídání dětí po dobu probíhající lekce určené pro dospělé. Přítomnost dítěte v sále probíhající lekce pro dospělé není možná s výjimkou lekcí označených jako baby friendly. Poskytovatel za dítě neodpovídá a veškerou odpovědnost za dítě čekající v prostoru Studia nese jeho rodič. 

2.16 V prostorách Studia není možné odkládat kola, koloběžky, kočárky apod. V případě lekcí pro malé děti do 3 let a baby friendly lekcí poskytne lektor na vyžádání při vstupu do Studia čip, se kterým lze sjet výtahem o patro níže a uložit po dobu trvání lekce kočárek v uzamčené kočárkárně. 

 

3. REZERVACE LEKCÍ A PLATBA 

3.1   Studio nabízí kurzy a workshopy. Návštěva je podmíněna rezervací. Ceník kurzů a workshopů je k dispozici na webových stránkách www.malykruh.cz

3.2 Rezervace probíhá přes webové stránky malykruh.cz. 

3.3   Poskytovatel a lektor jsou oprávněni odmítnout klientovi vstup na lekci při jeho pozdním příchodu, případně jej vykázat, pokud je nevhodně oblečen (dle bodu 2.12 výše) nebo lekci opakovaně narušuje zapnutým mobilním telefonem či vyřizováním hovorů, v takovém případě se cena za lekci nevrací. Klient může lekci kdykoli opustit, v takovém případě se však cena za lekci nevrací. 

3.4   Rezervace na kurzy probíhají online přes webové stránky www.malykruh.cz. Rezervace místa na kurzu je potvrzena uhrazením zálohy 100 Kč. Zálohu je možné uhradit platební kartou při rezervaci či převodem na účet do 3 pracovních dní od provedení rezervace. Záloha je nevratná. Po první lekci se klient rozhodne, zda chce absolvovat celý kurz a na základě pokynů Poskytovatele uhradí zbytek kurzovného a to buď hotově nebo převodem na účet Poskytovatele. 

3.5   Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem tak končí ke dni oznámení o zrušení aktivity.  
 

4. NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ 

4.1   V případě absence na kurzu je možné si až 2 lekce nahradit v rámci nabídky studia. Podmínkou je včasné odhlášení z lekce alespoň 24 hodin před jejím začátkem (prostřednictvím sms či zprávy na WhatsApp na číslo 737610818 či emailu na helena@malykruh.cz). Náhradní lekci si klient následně domluví s Poskytovatelem Studia. Dostane na výběr z lekcí, kde je volná kapacita. Náhradní lekce je třeba si vybrat do konce kurzu, nejpozději však 2 měsíce po absenci.  

4.2 V případě absence lektora si Studio vyhrazuje právo zajistit jiného lektora nebo lekci přesunout na pozdější termín maximálně do 15 dnů po skončení kurzů. Pokud Studio nevypíše náhradní termín, klienti mají nárok na poměrnou část kurzovného ve formě kreditu na svůj zákaznický účet s platností 1 rok od ukončení kurzu. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1   Poskytovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webových stránkách www.malykruh.cz

5.2 Aktuální znění Provozního řádu je vždy vyvěšeno v prostorách Studia a na webových stránkách www.malykruh.cz 

5.3 Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia je možné zasílat na e-mail: helena@malykruh.cz

5.4   V případě uzavření Studia z důvodu anebo v důsledku mimořádné události je Studio oprávněno učinit následující opatření: 
 
a) Nedokončené kurzy se dle možností uskuteční online, případně v náhradních termínech, které budou vypsány, jakmile bude Studio znovu otevřeno po uplynutí mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření. Studio má v takovém případě rovněž právo hodnotu nedokončených lekcí nahrát jako kredit na zákaznický účet klienta. Studio hodnotu nedokončených lekcí zpět nevyplácí. 
b) Konání rezervovaných workshopů, které nezačaly z důvodu uzavření Studia se uskuteční online, případně v novém náhradním termínu, který je Studio oprávněno vypsat po uplynutí mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření. Pokud se vypsaný termín klientovi nehodí, budou peníze nahrány jako kredit na zákaznický účet klienta. Studio hodnotu workshopů zpět nevyplácí. 
c) V případě konání lekcí či workshopů online Studio zašle s dostatečným předstihem odkaz na přenos lekce. 

5.5   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 7.9. 2023. 

bottom of page